Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần cho giam đốc chi nhánh

28

Diễn Đàn Luật; cung cấp Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần cho giam đốc chi nhánh áp dụng trong việc phân cấp quản lý trong nội bộ công ty cổ phần để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)

  • Căn cứ  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng ……………. (“Công Ty”);
  • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng ………Lào Cai (“Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh”),

Hôm nay, ngày…..tháng …. năm 2016, chúng tôi gồm có:

  1. BÊN ỦY QUYN:

Họ và tên

:  ……………………………….

Sinh ngày               

:  …/…/19…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

:  Phòng…,lô …… tập thể ….. Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại

:  Phòng…,lô …… tập thể ….. Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức vụ

:  Giám đốc

Chứng minh nhân dân số

:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…

Quốc tịch

: Việt Nam

  1. BÊN NHẬN ỦY QUYN:

Họ và tên          

: ……………………………..       

Sinh ngày               

: …/…/19…               

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

:  Số nhà……..– Tập thể  Cục đo đạc bản đồ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại

:  Số nhà……..– Tập thể  Cục đo đạc bản đồ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức vụ

:  Giám đốc chi nhánh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng …..

Chứng minh nhân dân số

:  ….. do Công an TP ….. cấp ngày …./…./20….                         

 

Quốc tịch

: Việt Nam

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

(1) Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ……………….(“Chi Nhánh”) theo quy định của pháp luật về lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:

–  Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

– Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

(2) Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Bên bản họp hội đồng quản trị số….ký ngày….tháng….năm 2016.

(3) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty Cổ phần …..

(4) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;

 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng 01 năm 2016 đến ngày ……. tháng 01 năm 2017.

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

 

Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn.  Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

 BÊN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

 

…………………………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

 

………………………..

 

Comments

comments

You might also like More from author