Thông tư Số: 99/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NP Tú Trinh

NP Tú Trinh

"No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man's permission when we require him to obey it" - MAXIM

You may also like...