Category: Tư vấn luật lao động

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp đó là việc phải có đội ngũ lao động lành nghề, làm chủ được công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp...

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Căn cứ pháp lý: – Bộ luật lao động 2012 – NĐ 05/2015/CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2.Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. Phải...

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu danh sách phân công kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động – Thương binh và Xã hội (TÊN TỔ CHỨC)…… DANH SÁCH PHÂN CÔNG...

Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu giấy thẻ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng (MẶT TRƯỚC) Tên đơn vị:                                     Địa chỉ: Số điện thoại: LOGO THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN Số hiệu: Ảnh...