Category: Biểu mẫu

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu danh sách phân công kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động – Thương binh và Xã hội (TÊN TỔ CHỨC)…… DANH SÁCH PHÂN CÔNG...

Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu giấy thẻ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng (MẶT TRƯỚC) Tên đơn vị:                                     Địa chỉ: Số điện thoại: LOGO THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN Số hiệu: Ảnh...

Mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu số 16)

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viênban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng TỔNG CỤC KỸ THUẬT BỘ THAM MƯU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Mẫu giấy sơ yếu lý lịch kiểm định viên (Mẫu số 15)

Diendanluat.Net ; xin giới thiệu mẫu giấy sơ yếu lý lịch kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ………,...