Category: Hôn nhân gia đình

Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 57/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ...

Luật nuôi con nuôi 2010

QUỐC HỘI Số: 52/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT Nuôi con nuôi ________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ...

Luật Hôn nhân gia đình 2014

QUỐC HỘI Số: 52/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 LUẬT Hôn nhân và gia đình _______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...

Theo Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13,

QUỐC HỘI Số: 60/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT Hộ tịch ____   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...