Category: Thuế

Toàn văn Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...

Toàn văn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008   LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa...